ขอบคุณที่ให้ความสนใจในการใช้แอปพลิเคชันไลน์แมน ทั้งนี้ ในการคลิกปุ่ม “ลงชื่อเข้าใช้ด้วยไลน์” ก่อนเริ่มใช้งานแอปพลิเคชันไลน์แมนนั้น หมายความว่าท่านได้อ่าน ทำความเข้าใจ และยอมรับข้อกำหนดหลักเกี่ยวกับการบริการของไลน์แมน (“ข้อกำหนดหลักเกี่ยวกับการบริการ”) ข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะ และข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทคู่ค้าที่ได้มีการระบุไว้ในข้อกำหนดหลักเกี่ยวกับการบริการนี้ ซึ่งข้อกำหนดเหล่านี้กำกับดูแลการใช้งานแอปพลิเคชันไลน์แมนของท่านในประเทศไทย โปรดอ่านข้อกำหนดหลักเกี่ยวกับการบริการ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะ และข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทคู่ค้าด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากข้อกำหนดเหล่านี้มีผลต่อสิทธิและภาระหน้าที่ของท่านเอง หากท่านไม่ยอมรับข้อกำหนดหลักเกี่ยวกับการบริการ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะ และข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทคู่ค้า โปรดยุติการใช้งานแอปพลิเคชันไลน์แมนนี้

1. คำจำกัดความ

เว้นแต่จะได้กำหนดไว้โดยเฉพาะในข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะของบริการแต่ละประเภท คำต่อไปนี้ให้หมายความตามที่ระบุไว้ดังนี้

“บริษัทฯ” หมายถึง LINE Man Corporation Pte. Ltd. ซึ่งเป็นผู้พัฒนา เป็นเจ้าของ และให้บริการแอปพลิเคชันไลน์แมนนี้ โดยที่บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการแต่อย่างใด ทั้งไม่ได้ทำหน้าที่เป็นผู้ประกอบกิจการขนส่ง หรือแมสเซ็นเจอร์ และไม่ได้เป็นเจ้าของ/ควบคุม/ว่าจ้างบรรดายานพาหนะ ผู้ขับหรือแมสเซ็นเจอร์

“ข้อกำหนดเฉพาะเกี่ยวกับบริการจัดส่งอาหาร/สินค้าสะดวกซื้อ” หมายถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวกับบริการจัดส่งอาหาร/สินค้าสะดวกซื้อโดยเฉพาะ ซึ่งสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ https://terms2.line.me/lineman_specific_terms_food_convenience_2/sp?lang=th

“แอปพลิเคชันไลน์แชต” หมายถึง แอปพลิเคชันที่เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการติดต่อสื่อสาร ซึ่งพัฒนา ถือกรรมสิทธิ์ และให้บริการโดยบริษัทฯ ซึ่งผู้ใช้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ทันที โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อความ รูปภาพ วิดีโอ เสียง และการสนทนาด้วยเสียงหรือวิดีโอบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เข้ากันได้ของผู้ใช้

“แอปพลิเคชันไลน์แมน” หมายถึง แอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์ที่พัฒนา ถือกรรมสิทธิ์ และให้บริการโดยบริษัทฯ ซึ่งผู้ใช้สามารถใช้ส่งคำร้องขอใช้บริการจากบริษัทคู่ค้า และ/หรือ ผู้ให้บริการได้

 “ข้อกำหนดเฉพาะเกี่ยวกับบริการไลน์แมนแท็กซี่” หมายถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวกับบริการไลน์แมนแท็กซี่โดยเฉพาะ ซึ่งสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ https://terms2.line.me/lineman_specific_terms_taxi_2/sp?lang=th

“ข้อกำหนดเฉพาะเกี่ยวกับบริการแมสเซ็นเจอร์” หมายถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวกับบริการแมสเซ็นเจอร์โดยเฉพาะ ซึ่งสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ https://terms2.line.me/lineman_specific_terms_messenger_2/sp?lang=th

“บริษัทคู่ค้า” หมายถึง บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องซึ่งตกลงที่จะให้บริการตามที่ผู้ใช้ร้องขอผ่านแอปพลิเคชันไลน์แมน

“ข้อกำหนดเฉพาะเกี่ยวกับบริการจัดส่งพัสดุ” หมายถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวกับบริการจัดส่งพัสดุโดยเฉพาะ ซึ่งสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ https://terms2.line.me/lineman_specific_terms_parcel_2/sp?lang=th

 “บริการ” หมายถึง (1) บริการจัดส่งอาหาร/สินค้าสะดวกซื้อ (2) บริการแมสเซ็นเจอร์ (3) บริการจัดส่งพัสดุ และ/หรือ (4) บริการไลน์แมนแท็กซี่ โดยบริการแต่ละประเภทนี้เป็นการให้บริการและจัดการโดยบริษัทคู่ค้าซึ่งเป็นบุคคลภายนอก หรือผู้ให้บริการทั้งหมด (แล้วแต่ประเภทการบริการ) โดยผู้ใช้สามารถส่งคำสั่งผ่านแอปพลิเคชันไลน์แมน

“ผู้ให้บริการ” หมายถึง พนักงานจัดส่งซึ่งดำเนินการในนามของบริษัทคู่ค้า หรือผู้ขับแท็กซี่ หรือผู้ขับขี่ หรือบรรดาผู้ให้บริการที่ผู้ใช้สามารถส่งคำสั่งผ่านแอปพลิเคชันไลน์แมนได้ ทั้งนี้แล้วแต่กรณี

“ข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะ” หมายถึง (1) ข้อกำหนดเฉพาะเกี่ยวกับบริการจัดส่งอาหาร/สินค้าสะดวกซื้อ (2) ข้อกำหนดเฉพาะเกี่ยวกับบริการแมสเซ็นเจอร์ (3) ข้อกำหนดเฉพาะเกี่ยวกับบริการจัดส่งพัสดุ และ/หรือ (4) ข้อกำหนดเฉพาะเกี่ยวกับบริการไลน์แมนแท็กซี่

“บัญชีผู้ใช้” หมายถึง บัญชีออนไลน์ที่บริษัทฯ สร้างขึ้นสำหรับผู้ใช้แต่ละรายในแอปพลิเคชันไลน์แมนเมื่อมีการลงทะเบียน โดยผู้ใช้สามารถส่งคำสั่งในการใช้บริการที่บริษัทคู่ค้า หรือผู้ให้บริการเป็นผู้ดำเนินการผ่านบัญชีดังกล่าวได้

“ผู้ใช้ หรือท่าน” หมายถึง ผู้ใช้แอปพลิเคชันไลน์แมนที่ส่งคำสั่งในการใช้บริการจากบริษัทคู่ค้า หรือผู้ให้บริการ

2. ข้อตกลง

2.1 ผู้ใช้ยืนยันว่าได้บรรลุนิติภาวะ หรือได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองให้ใช้แอปพลิเคชันไลน์แมน และบริการแล้ว

2.2 ในการใช้แอปพลิเคชันไลน์แมน ผู้ใช้จะต้องมีแอปพลิเคชันไลน์แชต โดยบริษัทฯ อาจส่งข้อความ/การแจ้งเตือนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจปกติในการใช้งานแอปพลิเคชันไลน์แมนของผู้ใช้ผ่านแอปพลิเคชันไลน์แมน และ/หรือแอปพลิเคชันไลน์แชต

2.3 ผู้ใช้เข้าใจและยอมรับว่าแอปพลิเคชันไลน์แมนทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มในการจับคู่ผู้ใช้กับผู้ให้บริการโดยอัตโนมัติเพื่อดำเนินการให้บริการตามเงื่อนไขของบริการ

2.4 หากผู้ใช้ไม่ยอมรับผู้ให้บริการที่ได้รับการจับคู่อัตโนมัติ ผู้ใช้สามารถยกเลิกคำสั่งได้ ทั้งนี้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะของบริการแต่ละประเภท

2.5 ผู้ใช้จะไม่ชักจูง โน้มน้าว หรือพยายามที่จะชักจูง หรือโน้มน้าวธุรกิจประเภทใด ๆ ของบริษัทฯ ที่อยู่ในประเทศไทย หรือเข้าไปแทรกแซงความสัมพันธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ กับผู้ให้บริการ และ/หรือ บริษัทคู่ค้าใด ๆ ที่ผู้ใช้มีความคุ้นเคย หรือส่งคำสั่งในการใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นผลโดยตรง หรือโดยอ้อมมาจากการใช้แอปพลิเคชันไลน์แมนในประเทศไทยของผู้ใช้

2.6 ในการใช้แอปพลิเคชันไลน์แมนนั้น ผู้ใช้ตกลงว่า

         2.6.1 ผู้ใช้จะใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น

         2.6.2 ผู้ใช้จะใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่มุ่งหมายไว้ให้ใช้เท่านั้น

         2.6.3 ผู้ใช้จะไม่ใช้แอปพลิเคชันไลน์แมน และ/หรือ บริการเพื่อวัตถุประสงค์ในการฉ้อโกง

         2.6.4 ผู้ใช้จะไม่ใช้แอปพลิเคชันไลน์แมน และ/หรือ บริการเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการรับการบริการ และ

         2.6.5 ผู้ใช้จะไม่ทำให้เสียหายหรือขัดขวางซึ่งการทำงานของเครือข่ายของแอปพลิเคชันไลน์แมน และ/หรือ เครือข่ายของบริการ

2.7 ผู้ใช้ได้อ่าน และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะของบริการแต่ละประเภทแล้ว

2.8 ในการใช้บริการนี้ ผู้ใช้ตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดหลักเกี่ยวกับการบริการทุกประการ โดยผู้ใช้รับประกันและยืนยันว่าข้อมูลที่ผู้ใช้ให้ไว้กับบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้บริการนั้นเป็นความจริง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง โดยบริษัทฯ ไม่มีหน้าที่และความรับผิดชอบใด ๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในกรณีที่ข้อมูลที่ผู้ใช้ให้ไว้เป็นข้อมูลเท็จ ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ครบถ้วน หรือเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

3. ข้อจำกัดความรับผิดในการรับประกัน

3.1 เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในบริการ บริษัทฯ จึงไม่รับประกันการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ให้บริการ หรือการกระทำใด ๆ ของผู้ให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำโดยเจตนาหรือโดยประมาท

3.2 บริษัทฯ ไม่ให้คำรับรอง รับประกัน เงื่อนไข (ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย) หรือค้ำประกันต่อความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัย ความตรงต่อเวลา คุณภาพ ความเหมาะสม หรือสภาพพร้อมใช้งานของบริการใด ๆ แอปพลิเคชันไลน์แมน และ/หรือ ซอฟต์แวร์ ทั้งบริษัทฯ ไม่ให้คำรับรอง เงื่อนไข หรือรับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายว่า (ก) การใช้บริการ และ/หรือ แอปพลิเคชันไลน์แมนจะเป็นที่พึงพอใจ มีคุณภาพ มีความปลอดภัย ตรงต่อเวลา ไม่ถูกรบกวน หรือปราศจากข้อบกพร่องใด ๆ หรือสามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ ระบบ หรือข้อมูลใด ๆ และ (ข) บริการ และ/หรือแอปพลิเคชันไลน์แมนซึ่งรวมถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ บริการ ข้อมูล หรือสิ่งใด ๆ ที่ท่านได้ซื้อ หรือได้รับผ่านแอปพลิเคชันไลน์แมนจะเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ ตรงตามความต้องการ หรือความคาดหวัง และ (ค) ข้อมูลต่าง ๆ จะมีความถูกต้อง หรือเชื่อถือได้

3.3 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อบริการที่ล่าช้า การไม่ปฏิบัติหน้าที่ หรือการยกเลิกบริการอันเนื่องมาจากการที่ผู้ใช้ให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง เช่น ชื่อของผู้รับ รายละเอียดการติดต่อ และ/หรือ ที่อยู่ หรือผู้ใช้ไม่ยืนยันข้อมูล หรือผู้ให้บริการไม่สามารถติดต่อผู้ใช้ได้

3.4 บริษัทฯ ไม่ให้คำรับรอง และไม่รับประกันว่าแอปพลิเคชันไลน์แมน และ/หรือซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องจะไม่มีความล่าช้า ความผิดพลาด ไวรัส หรือซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย และไม่รับประกันว่าข้อมูล คุณลักษณะพิเศษ ฟังก์ชันการใช้งาน หรือข้อมูลอื่นใดที่นำเสนอบน หรือผ่านแอปพลิเคชันไลน์แมน หรือสื่ออื่นใดที่มีการอ้างถึงจะมีความถูกต้อง เป็นประโยชน์ หรือได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องแล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะใช้ความพยายามตามสมควรในการป้องกันไม่ให้เกิดกรณีดังกล่าว

4. วิธีการชำระเงินและเงื่อนไข

4.1 ผู้ใช้อาจเลือกชำระค่าบริการ และค่าใช้จ่ายตามรายการที่เกี่ยวข้อง (หากมี) ด้วยเงินสดแก่ผู้ให้บริการโดยตรง ผ่านแรบบิทไลน์เพย์ หรือผ่านวิธีการชำระเงินอื่น ๆ ที่สามารถชำระได้ โดยหากผู้ใช้จะชำระค่าบริการ และ/หรือค่าใช้จ่ายตามรายการที่เกี่ยวข้อง (หากมี) ด้วยเงินสด ผู้ใช้ตกลงที่จะเตรียมจำนวนเงินให้เท่ากับ หรือใกล้เคียงกับค่าบริการ

4.2 เงื่อนไขการชำระค่าบริการอาจมีความแตกต่างกันไปตามบริการแต่ละประเภท และขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะของบริการแต่ละประเภท

4.3 หากผู้ใช้ปฏิเสธที่จะชำระค่าบริการ และ/หรือ ค่าใช้จ่ายตามรายการที่เกี่ยวข้อง (หากมี) ที่ถึงกำหนดชำระภายใต้เงื่อนไขของข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะของแต่ละประเภท ผู้ใช้จะไม่สามารถทำคำสั่งใด ๆ เพิ่มเติมในแอปพลิเคชันไลน์แมนได้ จนกว่าจะได้ชำระเงินที่ค้างชำระอยู่จนครบถ้วน

4.4 ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ที่จะติดต่อผู้ใช้เพื่อดำเนินการที่จำเป็นเกี่ยวกับบริการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเรียกเก็บเงินที่ค้างชำระอันเกิดขึ้นจากการใช้บริการ

4.5 เมื่อค่าบริการ และ/หรือ ค่าใช้จ่ายตามรายการที่เกี่ยวข้อง (หากมี) ได้ถูกจัดเก็บตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะของบริการแต่ละประเภทแล้วจะไม่สามารถคืน และไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้ เว้นแต่กรณีที่เป็นการกระทำผิด ฉ้อโกง และ/หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ให้บริการ ในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นเพียงศูนย์กลางการติดต่อระหว่างผู้ใช้ และบริษัทคู่ค้า และ/หรือผู้ให้บริการ (แล้วแต่กรณี) โดยบริษัทคู่ค้า และ/หรือ ผู้ให้บริการ (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในเงินจำนวนใด ๆ ที่ต้องคืนให้แก่ผู้ใช้ บริษัทฯ จะไม่ร่วมรับผิดในการคืนเงินต่อผู้ใช้ ไม่ว่าจะเป็นการรับผิดร่วมกัน หรือต่างคนต่างรับผิด

4.6 ผู้ใช้ไม่เป็นต้องจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ หรือเงินตอบแทนพิเศษให้กับผู้ให้บริการ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้มีสิทธิที่จะจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ หรือเงินตอบแทนพิเศษดังกล่าวได้ โดยชำระเป็นเงินสดโดยตรงให้กับผู้ให้บริการที่ให้บริการแก่ผู้ใช้ ซึ่งค่าตอบแทนพิเศษนี้ถือเป็นการให้โดยสมัครใจ และไม่เป็นส่วนหนึ่งของค่าบริการ

5. การจำกัดความรับผิด

5.1 บริษัทฯ เป็นผู้พัฒนา เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ และเป็นผู้ให้บริการแอปพลิเคชันไลน์แมนซึ่งทำหน้าที่เป็นเพียงแค่แพลตฟอร์มด้านเทคโนโลยีสำหรับผู้ใช้เท่านั้น บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการ โดยบริษัทคู่ค้า และ/หรือผู้ให้บริการ (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้ดำเนินการจัดการในการให้บริการทั้งหมด ดังนั้น บริษัทคู่ค้า และ/หรือผู้ให้บริการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหาย ข้อเรียกร้อง และความรับผิดใด ๆ ที่เกิดจากการดำเนินการให้บริการแต่เพียงฝ่ายเดียว

5.2 บริษัทฯ จะรับผิดต่อผู้ใช้ หรือรับผิดใด ๆ ในความสูญเสีย หรือความเสียหายใด ๆ อันเนื่องมาจาก หรือเป็นผลจากบริการ ไม่ว่าจะเป็นการรับผิดร่วมกัน หรือต่างคนต่างรับผิด ทั้งนี้ เฉพาะเท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตให้กระทำได้เท่านั้น โดยผู้ใช้รับรู้และยอมรับว่าความเสี่ยงทั้งหมดจากการใช้บริการของผู้ใช้นั้น เป็นความเสี่ยงของผู้ใช้ทั้งหมดแต่เพียงฝ่ายเดียว และผู้ใช้ไม่มีสิทธิไล่เบี้ยต่อบริษัทฯ ไม่ว่าในกรณีใด เว้นแต่ความสูญเสียหรือเสียหายนั้นเกิดจากการที่บริษัทฯ ฝ่าฝืนข้อกำหนดหลักเกี่ยวกับการบริการ การฉ้อโกง หรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัทฯ เอง

6. การยกเลิก

ผู้ใช้มีสิทธิยกเลิกคำสั่งในการใช้บริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะที่เกี่ยวกับบริการแต่ละประเภท โดยอาจมีค่าธรรมเนียมการยกเลิก

7. การชดใช้ค่าเสียหาย

ผู้ใช้ตกลงที่จะปกป้อง ชดใช้ และปกป้องบริษัทฯ ให้ปลอดจากบรรดาข้อเรียกร้อง ค่าใช้จ่าย และค่าที่ปรึกษากฎหมายที่เกิดจาก (ก) การที่ผู้ใช้ฝ่าฝืนข้อกำหนดหลักเกี่ยวกับการบริการ (ข) การฉ้อโกง การกระทำผิด หรือการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ใช้ (ค) การที่ผู้ใช้ใช้แอปพลิเคชันไลน์แมนไปในทางที่ผิด และ (ง) การที่ผู้ใช้ละเมิดกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

8. บัญชีผู้ใช้

8.1 ผู้ใช้จะต้องลงทะเบียน มีไว้ และรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัย และความลับของบัญชีผู้ใช้ของตน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเก็บรักษาชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ใช้ไว้เป็นความลับ และไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้กับผู้อื่น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ หรือรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม ซึ่งเกิดขึ้น หรืออาจเกิดขึ้นจากการที่บุคคลอื่นใช้บัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้ไม่ โดยไม่คำนึงว่าผู้ใช้จะทราบถึงการใช้ดังกล่าวหรือไม่

8.2 บัญชีผู้ใช้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่นได้

8.3 บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะระงับชั่วคราว หรือถาวร และ/หรือ ยกเลิกบัญชีผู้ใช้ในเวลาใดก็ได้ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนข้อกำหนดหลักเกี่ยวกับการบริการนี้ หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะ และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทคู่ค้า อาจนำไปสู่การระงับชั่วคราว และ/หรือ ยกเลิกบัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้โดยบริษัทฯ

9. กิจกรรมส่งเสริมการขาย

9.1 บริษัทฯ อาจมีการออกรหัสโปรโมชันเนื่องในกิจกรรมใด ๆ ซึ่งอาจเป็นการ (1) แลกเปลี่ยนเป็นคะแนนในบัญชีผู้ใช้ซึ่งสามารถนำไปใช้สำหรับการทำคำสั่งในขณะนั้น หรือในอนาคตตามมูลค่าของคะแนนดังกล่าว หรืออาจนำไปใช้ในการชำระค่าบริการในครั้งเดียวสำหรับการทำคำสั่งในขณะนั้นหรือในอนาคต หรือ (2) ใช้เพื่อรับสิทธิประโยชน์จากบุคคลอื่นที่เป็นคู่ค้าทางธุรกิจกับบริษัทฯ โดยการใช้รหัสโปรโมชันนั้น ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่บริษัทฯ กำหนดขึ้นสำหรับรหัสโปรโมชัน/กิจกรรมในแต่ละครั้ง หากผู้ใช้มีการใช้รหัสโปรโมชันในแอปพลิเคชันไลน์แมน ถือว่าผู้ใช้ได้รับรองและรับประกันว่าผู้ใช้ได้อ่าน และยอมรับตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมก่อนที่จะดำเนินการส่งคำสั่งใช้บริการในแอปพลิเคชันไลน์แมน

9.2 ผู้ใช้ตกลงยอมรับว่าผู้ใช้จะใช้รหัสโปรโมชันเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับรหัสโปรโมชัน/กิจกรรมในแต่ละครั้ง และจะใช้โดยชอบด้วยกฎหมาย

9.3 รหัสโปรโมชัน และ/หรือ กิจกรรมต่าง ๆ อาจถูกบริษัทฯ ยกเลิก และ/หรือ ปิดการใช้ ในเวลาใดก็ได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม โดยที่บริษัทฯ ไม่มีความรับผิดใด ๆ

9.4 รหัสโปรโมชัน และ/หรือ กิจกรรมต่าง ๆ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

9.5 รหัสโปรโมชัน และ/หรือ กิจกรรมต่าง ๆ อาจครบกำหนดระยะเวลาการใช้ก่อนที่ผู้ใช้จะได้ใช้

9.6 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะหักคะแนนในบัญชีผู้ใช้ หรือสิทธิประโยชน์ที่ได้รับผ่านการใช้รหัสโปรโมชันในกรณีที่บริษัทฯ ค้นพบว่า หรือเชื่อว่าการใช้ หรือการนำรหัสโปรโมชันมาแลกเปลี่ยนมีข้อผิดพลาด เป็นการฉ้อโกง ผิดกฎหมาย หรือเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขของการใช้รหัสโปรโมชัน และ/หรือกิจกรรมในแต่ละครั้ง

10. การเข้าสู่เครือข่ายและอุปกรณ์

10.1 ผู้ใช้มีหน้าที่จัดหามาซึ่งข้อมูล และ/หรือ การเข้าถึงเครือข่ายเพื่อใช้แอปพลิเคชันไลน์แมน โดยหากผู้ใช้ได้เข้าถึงและใช้งานแอปพลิเคชันไลน์แมนบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของตนเอง ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องจากผู้ให้บริการโทรคมนาคมของผู้ใช้ด้วย

10.2 บริษัทฯ ไม่รับประกันว่าแอปพลิเคชันไลน์แมนจะทำงานได้อย่างถูกต้องเสมอไม่ว่าบนอุปกรณ์ประเภทใดก็ตาม

10.3 แอปพลิเคชันไลน์แมนอาจไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติ และ/หรือ มีความล่าช้าจากการใช้อินเตอร์เน็ต ความเร็วของอินเตอร์เน็ต และความหนาแน่นในระบบการติดต่อสื่อสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งรวมถึงกรณีที่อุปกรณ์ของผู้ใช้ หรือผู้ให้บริการเกิดความผิดพลาด ไม่มีการเชื่อมต่อ อยู่นอกเขตสัญญาณ ถูกปิด หรือไม่ทำงาน โดยบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า ความล้มเหลวในการจัดส่ง ความล้มเหลวของบริการ ความเสียหาย หรือความสูญเสียอันเป็นผลมาจากปัญหาดังกล่าว

11. ทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ​ เป็นผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ในส่วนติดต่อผู้ใช้ทางหน้าจอ กราฟฟิก งานออกแบบ การรวบรวม ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ บริการ หรือองค์ประกอบอื่น ๆ ของแอปพลิเคชันไลน์แมน รหัสตั้งต้น และ/หรือ ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง ("เนื้อหา") โดยบริษัทฯ ให้สิทธิที่ไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว และไม่สามารถโอนได้ในการใช้แอปพลิเคชันไลน์แมน และ/หรือ ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งคำสั่งในการใช้บริการจากบริษัทคู่ค้า และ/หรือผู้ให้บริการแก่ผู้ใช้ ซึ่งผู้ใช้ไม่อาจจำหน่าย อนุญาตให้ใช้สิทธิ แจกจ่าย ทำซ้ำ ปรับปรุง แสดงสู่สาธารณะ หรือแสดง สื่อสารสู่สาธารณะ ถ่ายทอด เผยแพร่ แก้ไข ดัดแปลง สร้างงานสร้างสรรค์ต่อเนื่องจาก หรือใช้เนื้อหาโดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้ บริษัทฯ​ สงวนไว้ซึ่งบรรดาสิทธิใด ๆ ที่ไม่ได้ให้ไว้โดยเปิดเผยในข้อกำหนดหลักเกี่ยวกับการบริการนี้

12. นโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัว

12.1 บริษัทฯ ให้ความสำคัญแก่ความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ของบริษัทฯ เป็นลำดับแรก

12.2 บริษัทฯ สัญญาว่าจะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ของบริษัทฯ ตาม "นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของไลน์แมน"

12.3 บริษัทฯ สัญญาที่จะใช้ความระมัดระวังและความใส่ใจอย่างสูงสุดเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยของบริษัทฯ เพื่อให้มีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลใดๆ ของผู้ใช้ ทั้งห

13. ช่องทางติดต่อ

หากผู้ใช้มีคำถามเกี่ยวกับข้อกำหนดหลักเกี่ยวกับการบริการ หรือปัญหาเกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชันไลน์แมน กรุณาติดต่อบริษัทฯ ตามที่อยู่อีเมล support@lineman.freshdesk.com

14. การแก้ไขเปลี่ยนแปลง

ข้อกำหนดหลักเกี่ยวกับการบริการ รวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะ และนโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวนี้อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว โดยจะมีการประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบนแอปพลิเคชันไลน์แมน ซึ่งผู้ใช้จะต้องอ่านและยอมรับในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก่อนที่ผู้ใช้จะสามารถใช้งานแอปพลิเคชันไลน์แมนต่อไปเพื่อส่งคำสั่งในการใช้บริการ โดยการแจ้งเตือนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาจเป็นการแจ้งเตือนผ่านกล่องแสดงข้อความที่ปรากฏขึ้น โดยหลังจากที่ผู้ใช้คลิกปุ่ม "ฉันยอมรับ" จะถือว่าเป็นการยอมรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงและเห็นชอบต่อข้อกำหนดหลักเกี่ยวกับการบริการ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะ และ/หรือ นโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวที่ได้มีการแก้ไขแล้ว ทั้งนี้แล้วแต่กรณี

15. การแยกออกจากกัน

หากข้อกำหนดใด ๆ ภายใต้ข้อกำหนดหลักเกี่ยวกับการบริการ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะ และ/หรือ นโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัว (แล้วแต่กรณี) ไม่สามารถใช้บังคับได้ ให้ถือว่าข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เหลือของข้อกำหนดหลักเกี่ยวกับการบริการ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะ และ/หรือ นโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัว (แล้วแต่กรณี) ยังคงมีผลบังคับใช้อยู่อย่างสมบูรณ์

16. กฎหมายที่ใช้บังคับ

16.1 ข้อกำหนดหลักเกี่ยวกับการบริการนี้ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์

16.2 ศาลของประเทศสิงคโปร์ไม่ได้เป็นศาลที่มีเขตอำนาจเพียงศาลเดียวในการพิจารณาและตัดสินการฟ้องร้อง การดำเนินคดี หรือกระบวนพิจารณาคดี และตัดสินข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวเนื่องกับข้อกำหนดหลักเกี่ยวกับการบริการนี้